ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწილებელი არხების გ-35-ს და მათი სხვა რიგის გამანწილებლების რეაბილიტაციის საავტორო ზედამხედველობა

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) დაფინანსებული პროექტი - სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია, ბაზარზე წვდომა და მდგრადობა  (AMMAR)