ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწილებელი არხების გ-35-ს და მათი სხვა რიგის გამანწილებლების რეაბილიტაციის დეტალური პროექტის მომზადება

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) დაფინანსებული პროექტი - სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია, ბაზარზე წვდომა და მდგრადობა  (AMMAR)

 

დავალება ითვალისწინებდა ტოპო კვლევის სამუშაოებს, სხვადასხვა სახის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაპროექტებას, მოდერნიზაციის ელემენტების შეთავაზებას, სხვადასხვა სახის ნახაზების მომზადებას. დიზაინერული კომპანია აქტიურად იყო ჩართული მიწის მფლობელებთან დისკუსიებში და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების  პროექტირება  ხდებოდა მათი საჭიროების მიხედვით და შპს საქართველოს მელიორაციასთან შეთანხმებით.