ქვემო სამგორის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია

მსოფლიო ბანკის პროექტი - საქართველოს ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარება

დავალება ითვალისწინებდა ტოპო კვლევასა და გეოლოგიურ სამუშაოებს, სხვადასხვა სახის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაპროექტებას, ჰიდრავლიკურ  გათვლებს, გარემოს დაცვის საკითხებზე რეკომენდაციების, სხვადასხვა სახის ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების მომზადებას, მოდერნიზაციის ელემენტების შეთავაზებას.